Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

NOVÝ – KURZ OPATROVANIA DETÍ

Rozsah:  220 hodín (teoretická časť 104 hodín;praktická časť 44 hodín; prax 72 hodín)

Informatívny rámcový obsah kurzu opatrovania detí zameraného na deti do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, jeho minimálny rozsah a kvalifikačné požiadavky na záujemkyňu/ záujemcu o absolvovanie kurzu opatrovania detí na účely plnenia kvalifikačných predpokladov na pracovnú pozíciu opatrovateľa detí poskytujúceho starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, § 32, § 32a a 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších doplnení. Starostlivosť o dieťa - minimálne 56 hodín- teoretická časť.

 

Bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu:

- Starostlivosť o dieťa

 • Hygiena
 • Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 • Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • Obliekanie, vyzliekanie
 • Mobilita, motorika
 • Dodržiavanie liečebného režimu
 • Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

- Pedagogika

 • uplatňovanie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa,
 • výchovné zamestnávanie detí,
 • hra ako nástroj rozvoja osobnosti.
 • rozvoj schopností
 • hra
 • motorika

-  Psychológia

 • Detská psychopatológia
 • Rozvoj hrubej a jemnej motoriky
 • Pedagogicko-psychologické hľadiská
 • Vývojové etapy a socializácia

- Úlohy a práca opatrovateľa detí:

 • v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • v domácnosti rodiča dieťaťa
 • v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí,
 • v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa

- Mravné hodnoty a etika:

 • zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám
 • dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľa detí
 • vhodný odev opatrovateľa ako vzor pre dieťa 

- Základy zdravotníckych a hygienických požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa: 

 • Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov v rozsahu minimálne 32 hodín - teoretická časť 

-  Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti  16 hodín- teoretická časť

 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote opatrovateľky/opatrovateľa detí
 • Základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • Sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať potenciálne porušovanie práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- Praktické skúsenosti pri starostlivosti o dieťa- minimálne 44 hodín – praktická časť

 • správna manipulácia s dieťaťom
 • získanie praktických skúseností so starostlivosťou o dieťa
 • nácvik kúpania, masáže, ošetrovania pokožky, prebaľovania, obliekania, zavinovania, kŕmenia 
 • nácvik hry s dieťaťom, nácvik rozvoja jemnej a hrubej motoriky a aktivít denných činností

 

Absolvent/ka kurzu získa vedomosti o: 

 • zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa
 • metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa
 • základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie
 • zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa
 • zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa
 • starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí 
 • pestovaní hygienických návykoch detí
 • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa
 • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí
 • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi

 

Absolvent/ka kurzu získa zručnosti súvisiace s/so: 

 • starostlivosťou o deti 
 • účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa 
 • uplatňovaním metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa
 • dodržiavaním zásad prevencie úrazov a bezpečnosti,
 • poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
 • starostlivosťou o choré dieťa v domácom prostredí,
 • pestovaním hygienických návykov detí,
 • dodržiavaním a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa
 • dodržiavaním etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
 • utváraním morálnych hodnôt u dieťaťa,
 • dodržiavaním prevádzkových a hygienických požiadaviek starostlivosti o dieťa 

 

Kvalifikačné požiadavky na záujemcu o absolvovanie kurzu opatrovania detí:

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • bez požiadavky stupňa dosiahnutého vzdelania, ak záujemca k 28. februáru 2017 dovŕši vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytoval starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky

 

Kurz je určený pre fyzické osoby, ktoré poskytujú/ budú poskytovať starostlivosť výlučne deťom do troch resp. šiestich rokov s nepriaznivým zdravotným stavom.