Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

Štúdium

DiS – DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA - starostlivosť o seniorov v sociálnych službách a terénna prax
2-ročné pomaturitné vyššie odborné - 7668 Q

Vyššie odborné vzdelanie ustanovuje školský zákon ( § 16, zákon č. 245/2008 Z.z.)

 

Údaje o štúdiu:

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

podmienky prijatia – maturitná skúška v učiteľských odboroch

Spôsob ukončenia štúdia

absolventská skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

Poskytnutý stupeň vzdelania

vyššie odborné  vzdelanie - ISCED 5B

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

absolventi sa uplatnia v  pracovných pozíciách v oblasti poskytovania sociálnych služieb, opatrovania detí, zdravotne postihnutých, seniorov v prirodzenom prostredí, domácnosti a/alebo v zariadeniach sociálnych služieb a/alebo vo vlastnom podnikaní

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)

Programy ďalšieho vzdelávania

 

Cieľom vyššieho odborného vzdelávania je umožniť absolventom získať odborné vedomosti, zručnosti a postoje dôležité pre takúto odbornú činnosť a vyššiu sociálnu zrelosť, potrebnú pre prácu s klientom.
Obsah sa zameriava na najnovšie poznatky z oblasti pedagogických a psychologických vied, sociálnych vied, účinné metódy práce a schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti na konkrétne podmienky.
Prax - významná časť štúdia je venovaná priamej praxi s klientmi. Žiakom, ktorí majú záujem, (nemecký jazyk, anglický jazyk) škola umožňuje vykonávať prax v zahraničí, za vopred stanovených podmienok. To znamená, že majú šancu v priebehu štúdia si zdokonaliť cudzí jazyk. Vyučovanie má výrazný podiel samoštúdia.


 

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 76676 N

Forma a dĺžka štúdia:
denná, 2 roky, denné pomaturitné kvalifikačné štúdium
externá, 3 roky externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odbornej zložky vzdelania

Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absoloventa: v pracovných pozíciách pri poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľskej služby, starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, v prirodzenom prostredí klienta, v komunite.

Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ v príbuzných odboroch