O nás

Škole sa darí v krátkej histórii trvania od roku 2004 úspešne zvládať viacero úloh. Absolventi sú žiadaní na trhu práce doma i v zahraničí.

Demografické trendy vykazujú starnutie populácie, narastanie podielu populácie nad 60 rokov a tiež dlhovekosti. Spoločným hodnotami sú zdravie, zabezpečovanie sociálnych služieb, ktoré jedinec potrebuje k samostatnému a nezávislému fungovaniu v každodennom živote, v spoločnosti ľudí.

Požiadavkou je aj dostupnosť a výber sociálnych služieb pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich prirodzenom prostredí, domácnosti.

Absolventi školy nadobúdajú zručnosť pristupovať individuálne k zabezpečovaniu opatrovateľských potrieb klienta, poskytovaniu sociálnych služieb. Podnikateľské spôsobilosti uplatňujú vo vedení vlastnej firmy.

Pedagogickí zamestnanci aktívne pripravujú odborné texty k výučbe, publikujú a sú zapojení do realizácie medzinárodných projektov.
Pracovníci školy a študenti uznávajú hodnoty, ktoré sa dotýkajú každého z nás: dôstojnosť, ľudskosť, kvalita života.

PhDr. Anna Krišková, PhD
riaditeľka školy