Štúdium

Denné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY POVINNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

Anglický jazyk
Aktivácia a integrácia
Psychológia
Opatrovateľstvo
Anatómia a fyziológia
Geriatrická starostlivosť
Patológia
Hygiena a epidemiológia
Farmakológia
Náuka o výžive
Sociálna etika
Sociálna politika
Náboženstvo katolícke
Náboženstvo evanjelické
Komunikácia
Techniky aktivácie a integrácie
Dokumentácia opatrovateľského procesu
Odborná prax

UČEBNÉ OSNOVY VOLITEĽNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

Aplikovaná informatika
Náuka o kultúre človeka
Sociálny manažment

Externé štúdium

Brožúra o štúdiu – informácie k študijnému odboru

Dňa 26.8.2004 bola slávnostne otvorená Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service (na ul. M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava – Petržalka). Dňa 6. septembra 2004 začali prví študenti navštevovať denné 3 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Od roku 2006/2007 prví absolventi študijného odboru Starostlivosť o seniorov – 7667 6 00 sú po maturite v praxi v Slovenskej republike i v zahraničí.

Nový študijný odbor je určený pre študentky, študentov.

Podmienka prijatia: úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Administratívny poplatok za 1 školský rok je 300 €.

Študijný odbor pripravuje absolventov na prácu s ľuďmi – seniormi

zariadeniach sociálnych služieb. Tiež aj na individuálnu starostlivosť o klienta v domácnosti.

Študenti získajú odborné vedomosti, zručnosti v oblasti poskytovania sociálnej služby, odborných činností, opatrovateľstve. Oboznámia sa s plánovaním, organizovaním, riadením aktivít seniora, ktoré podporujú jeho záujmy, psychickú a fyzickú aktivitu. Starostlivosť o seniorov je zameraná nielen na odborné zručnosti v opatrovateľských úkonoch, ale aj na etický a citlivý individuálny prístup k seniorovi, na empatiu a humanizmus. Tiež na manažment služieb a súkromné podnikanie.

Od roku 2013/2014, po ukončení experimentálneho overovania, je aktivovaný odbor Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, ISCED 4A (Vyhláška 451/2012 Z.z.), forma štúdia denná – 2 roky ; externá 3 roky.

Prihlášky posielajte na adresu:
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Lachova 1, 851 03 Bratislava – Petržalka

 

DiS – DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA – starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax
2-ročné pomaturitné špecializačné štúdium – 7666 Q

Vyššie odborné vzdelanie ustanovuje školský zákon ( § 16, zákon č. 245/2008 Z.z.)

Údaje o štúdiu:

Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia externé pomaturitné špecializačné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium podmienky prijatia – maturitná skúška v odboroch: sociálno-právna činnosť, sociálna práca, sociálne služby; študijné odbory skupiny 76 Učiteľstvo; skupiny odborov 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách so zameraním na oblasť zdravotnej starostlivosti
Spôsob ukončenia štúdia absolventská skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“
Poskytnutý stupeň vzdelania vyššie odborné  vzdelanie – ISCED 5B
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa absolventi sa uplatnia v  pracovných pozíciách v oblasti poskytovania sociálnych služieb, opatrovania detí, zdravotne postihnutých, seniorov v prirodzenom prostredí, domácnosti a/alebo v zariadeniach sociálnych služieb a/alebo vo vlastnom podnikaní
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie) Programy ďalšieho vzdelávania

 

Cieľom vyššieho odborného vzdelávania je umožniť absolventom získať odborné vedomosti, zručnosti a postoje dôležité pre takúto odbornú činnosť a vyššiu sociálnu zrelosť, potrebnú pre prácu s klientom.
Obsah sa zameriava na najnovšie poznatky z oblasti pedagogických a psychologických vied, sociálnych vied, účinné metódy práce a schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti na konkrétne podmienky.
Prax – významná časť štúdia je venovaná priamej praxi s klientmi. Žiakom, ktorí majú záujem, (nemecký jazyk, anglický jazyk) škola umožňuje vykonávať prax v zahraničí, za vopred stanovených podmienok. To znamená, že majú šancu v priebehu štúdia si zdokonaliť cudzí jazyk. Vyučovanie má výrazný podiel samoštúdia.

 

STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 7667 N

Forma a dĺžka štúdia:
denná, 2 roky, denné pomaturitné kvalifikačné štúdium
externá, 3 roky externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odbornej zložky vzdelania

Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absoloventa: v pracovných pozíciách pri poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľskej služby, starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, v prirodzenom prostredí klienta, v komunite.

Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ v príbuzných odboroch

 

7667 N – Pedagogický asistent
2-ročné  pomaturitné kvalifikačné štúdium
externá forma

Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Študijný odbor

7646  N  vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť

2-ročné pomaturitné, kvalifikačné štúdium

Delí sa na časť teoretickú a praktickú:

  • teoretická časť: najmä odbory pedagogiky, komunikácia, etika,  metodiky
  • praktická časť: prax vychovávateľstvo,  opatrovateľstvo

 

Výhody: študijný  odbor za stanovených podmienok

umožňuje  získať  Certifikát – KURZ OPATROVANIA v súlade s platnou akreditáciou

Uplatnenie : na pracoviskách, na ktorých  charakter práce  vyžaduje vychovávateľské činnosti, opatrovateľské činnosti

Učebný plán obsahuje predmety:  odbory pedagogiky, metodiky, odbornú prax vychovávateľstvo,  opatrovateľstvo.

7670 N pedagogický asistent

2-ročné pomaturitné, kvalifikačné štúdium

Delí sa na časť teoretickú a praktickú:

  • teoretická časť: najmä odbory pedagogiky, psychológie, špeciálna pedagogika, sociálna politika
  • praktická časť: prax  v škole, školských zariadeniach

Učebný plán obsahuje predmety:  odbory pedagogiky, metodiky, odbornú prax.

Uplatnenie : školy, školské zariadenia